فیلم آموزشی کار با سامانه هشدار سیل

دریافت فایل ویدئویی آموزش کار با سامانه هشدار سیل ارائه شده در کارگاه آشنایی با مفاهیم اولیه در پیش‌بینی هواشناسی و معرفی سامانه اینترنتی پیش‌بینی وقایع حدی بارش کشور

آشنایی با مفاهیم اولیه در پیش‌بینی هواشناسی و معرفی سامانه اینترنتی پیش‌بینی وقایع حدی بارش کشور

دریافت فایل‌های ارائه کارگاه آشنایی با مفاهیم اولیه در پیش‌بینی هواشناسی و معرفی سامانه اینترنتی پیش‌بینی وقایع حدی بارش کشور دانلود