نقشه‌‏برداری هوایی یکی از رودخانه‌‏های سیل‌خیز کشور توسط کارشناسان موسسه تحقیقات آب صورت پذیرفت. در طی این پروژه، تصویربرداری هوایی از دو بازه رودخانه خرمارود استان گلستان (جمعاً به طول حدودی 2/5 کیلومتر) با استفاده از پهپاد صورت گرفت. همچنین با استفاده از دستگاه GPS دو فرکانسه، مختصات دقیق تعدادی نقاط کنترل زمینی برای بالا بردن دقت عملیات، برداشت گردید. هدف این فعالیت، ارزیابی امکان بهره‌برداری از پهپادهای ارزان‌قیمت برای تولید نقشه‌های توپوگرافی و همچنین مستندسازی تصویری وضعیت حریم و بستر رودخانه‌های کشور بود. با توجه به دقت مناسب نقشه‌های تولید شده بر اساس شاخص‌های سنجش خطای استاندارد، استفاده از این رویکرد می‌تواند به عنوان ابزاری ارزشمند در پایش و ارزیابی حریم و بستر رودخانه‌ها، مدل‌سازی‌های هیدرولوژیکی و همچنین گسترش سامانه‏های هشدار سیل به کار گرفته شود.