دوره آموزشی روش‌هاي پاکسازي آلاينده‌ها از منابع آب زيرزميني و خاک

دوره آموزشي “روش‌هاي پاکسازي آلاينده‌ها از منابع آب زيرزميني و خاک” به مدت 30 ساعت از 1396/10/03 تا 1396/10/06 در محل سالن اجتماعات موسسه تحقيقات آب برگزار گرديد. جناب آقاي پروفسور سيد مجيد حسني‌زاده از دانشگاه اوترخت هلند، يکي از چهره‌هاي شناخته شده علم هيدروژئولوژي زيست‌محيطي در سطح بين‌الملل، مدرس اين دوره آموزشي بودند. در دوره مزبور انواع منابع و عوامل آلودگي و نيز فرآيندهاي انتقال انواع آلاينده‌هاي محلول، غيرمحلول، مواد معلق و ويروس‌ها در زون اشباع و غيراشباع آبخوان به همراه روش‌هاي مختلف موجود براي مدلسازي انتقال و پاکسازي آلاينده‌ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت. دانشجويان، دانش‌آموختگان و اعضاي هيئت علمي و نيز کارشناسان شرکت‌هاي آب منطقه‌اي و شرکت مديريت منابع آب ايران از جمله مخاطبان اين دوره آموزشي بودند. برخي موارد تدريس شده در این دوره، در بسته‌های آموزشی گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز موجود است.