جلسه مشترک پژوهشکده با ستاد احیای دریاچه ارومیه

جلسه مشترک بین پژوهشکده و ستاد احیای دریاچه ارومیه در تاریخ 15 آبان 1396، در محل موسسه تحقیقات آب، برگزار گردید. در این جلسه که با حضور پروفسور Tasumi برگزار گردید، تجربیات پژوهشکده در زمینه استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به منظور سنجش تبخیر و تعرق واقعی و صحت‌سنجی آن با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شده توسط دستگاه scintilometer در حوضه آبریز زاینده‌رود، ارائه گردید.