• شناسایی مناطق کارستی درفک، حوضه آبریز شهر بیجار و دیورش. دانلود
  • ارزیابی منابع آب کارست و سازندهای سخت بخشی از استان آذربایجان شرقی. دانلود
  • تدوین نقشه راه مطالعات پایه منابع آب کشور. دانلود
  • پهنه‌بندی کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی بر اساس آلاینده‌های مختلف. دانلود