نشریات

 • طرح حفاظت از یخچال‌های طبیعی کشور، کاربرد سنجش از دور در مطالعه یخچال‌های طبیعی، جلد اول، درآمدی بر سنجش از دور و کاربرد آن در مطالعه یخچال‌های طبیعی. دانلود
 • طرح حفاظت از یخچال‌های طبیعی کشور، کاربرد سنجش از دور در مطالعه یخچال‌های طبیعی، جلد دوم، برآورد سطح واقعی یخچال علم چال با ترکیب تصاویر ماهواره‌ای حرارتی و اپتیکی. دانلود
 • طرح حفاظت از یخچال‌های طبیعی کشور، کاربرد سنجش از دور در مطالعه یخچال‌های طبیعی، جلد سوم، اندازه‌گیری تغییرات ارتفاعی و حجمی یخچال‌های علم کوه از سال 1995 الی 2010 با استفاده از داده‎های سنجش از دور. دانلود
 • طرح حفاظت از یخچال‌های طبیعی کشور، کاربرد سنجش از دور در مطالعه یخچال‌های طبیعی، جلد چهارم، برآورد سطح واقعی یخچال هفت خوان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای حرارتی-اپتیکی. دانلود
 • کاربرد سنجش از دور در مطالعات کاربری اراضی. دانلود
 • تهیه نقشه بسیمتری دریاچه ارومیه با استفاده از فناوری سنجش از دور. دانلود
 • کاربرد سنجش از دور در پایش خشکسالی کشاورزی. دانلود
 • کاربرد سنجش از دور در پایش طوفان‌های گردوغبار. دانلود
 • کاربرد سنجش از دور در پایش تبخیر – تعرق واقعی. دانلود
 • کاربرد سنجش از دور در پایش پهنه‌های آبی. دانلود
 • کاربرد سنجش از دور در پایش سطح پوشش برف. دانلود
 • کاربرد سنجش از دور در تعیین ترکیب کشت. دانلود