بسیمتری دریاچه ارومیه

هدف اصلی این پروژه تهیه نقشه بسیمتری دریاچه ارومیه و برآورد مقدار رسوب‌گذاری صورت گرفته در فاصله سال­های 92 و 94 است. بدین منظور در اردیبهشت ماه سال 1392 و مهرماه سال 1394 عملیات میدانی در سطح دریاچه ارومیه صورت گرفت، در حدود 700 نقطه مختلف، عمق آب مورد اندازه­گیری دقیق قرار گرفت. از این میان، در حدود 55 نقطه متعلق به نقاطی بود که در اردیبهشت‌ماه سال 92 ، تراز کف دریاچه اندازه­گیری گردیده بود. در کنار استفاده از داده­های مشاهداتی، از تصاویر ماهواره Landsat-8 (سنجنده OLI) به‌صورت همزمان با عملیات میدانی انجام شده جهت تهیه نقشه بسیمتری دریاچه نیز استفاده گردید (باقدرت تفکیک مکانی 15متر). بر اساس مقادیر اندازه­گیری شده در عملیات میدانی و همچنین با استفاده از باندهای تصویر سنجنده OLI در کنار شاخص­ها، ترکیب­های باندی و تحلیل­های مؤلفه­های اصلی استخراج شده از این تصاویر نقشه بسیمتری دریاچه ارومیه در دو مقطع زمانی استخراج گردیده است. با مقایسه نقشه استخراج شده در سال 1394با نقاط اندازه­گیری شده مشخص گردید مقدار RMSE این نقشه در حدود 12 سانتیمتر است که دقت بسیار قابل قبولی محسوب می­گردد. بر اساس نقشه بسیمتری استخراج شده حداقل و حداکثر تراز کف دریاچه به ترتیب در حدود 46/1267 و 08/1270 متر است. همچنین میانگین تراز کل دریاچه نیز در حدود 42/1269 متر است.

دانلود نقشه با فرمت KML

ابزار محاسبه منحنی سطح، حجم، ارتفاع

با استفاده از ابزاری که در ادامه توسط نرم افزار اکسل توسعه یافته است، می‌توانید با وارد کردن تراز کف دریاچه ارومیه در قسمت مشخص شده، مقدار سطح و حجم آب دریاچه را بدست آورد. برای این کار کافیست مقدار مشخص شده برای تراز را تغییر دهید و عددی در بازه 1367/1 تا 1378/1 وارد کنید.